1. De bestellingen zijn pas definitief na ondertekening voor akkoord door de klant en vanaf onze confirmatie. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.
 2. Onverminderd de mogelijkheid van prijsveranderingen voor aanpassingen en of wijzigingen van definitieve bestelling, zullen aanpassingen en/of wijzigingen van de definitieve bestelling die worden gevraagd nadat de fabricage reeds is aangevat, steeds het onderwerp uitmaken van een meerprijs. De gevraagde aanpassingen en/of wijzigingen zullen door ons slechts worden aanvaard na uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding van de meerprijs door de klant.
 3. Bij de bestelling zal een voorschot betaald worden van 40% van de totale waarde van de bestelling. De overige 60% zal voldaan worden bij de ontvangst  van de factuur. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle – zelfs nog niet vervallen facturen – met zich mee en laat tevens toe de uitvoering van alle lopende overeenkomsten te schorsen en/of de lopende overeenkomsten te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 4. Elke betaling dient te gebeuren binnen een termijn van 7 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die van de ontvangst door de schuldenaar van de factuur.
 5. Indien de verschuldigde bedragen op de vervaldag niet betaald zijn, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn ten bedrage van 12% per jaar te beginnen vanaf de vervaldag. Bovendien zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het te betalen bedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 50,00 EUR.
 6. Alle gebreken of non-conformiteit van de koopwaar moeten binnen de acht dagen na de leveringsdatum gemeld worden hetzij per aangetekend schrijven, hetzij per exploot ten zetel van de vennootschap. Eens deze termijn verstreken zal er geen rekening meer gehouden worden met de grieven noch terugnamen verricht worden, noch kortingen of schadevergoedingen toegekend worden.
 7. De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper. De verkoper is niet aansprakelijk voor laattijdige levering in geval van gebruik van externe koeriers.
 8. Geleverde goederen worden niet teruggenomen of omgeruild.
 9. De leveringstermijnen worden slechts estimatief vermeld, in geval van laattijdigheid van levering, zal geen enkele annulatie van bestelling in acht genomen kunnen worden, zonder vooropzegging van ten minste 30 dagen, dewelke ons moeten toelaten de koopwaar in bestelling te leveren. De termijn van 1 maand neemt aanvang de dag van de aanvaarding van ingebrekestelling, zo deze moest toekomen na datum van levering zoals oorspronkelijk overeengekomen, zal geen enkele schadevergoeding kunnen gevorderd worden voor het niet geleverd gedeelte van de bestelling.
 10. Alle ontwerpen blijven eigendom van de verkoper, tot het ogenblik dat de koper de goederen en/of diensten heeft vergoed. De koper mag in geen geval (voor)ontwerpen kopiëren, gebruiken of verspreiden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper.
 11. Eigendomsvoorbehoud -De goederen blijven onze eigendom zolang door de verschuldigde koopsom niet volledig is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Wij kunnen tot het wederhalen der leveringen beslissen zonder voorbericht indien de gestelde betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd. Het risico van de goederen gaat evenwel over op de klant vanaf het ogenblik dat de bestelling definitief is.
 12. Het Belgisch Recht is op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing. Ingeval van geschil is de Rechtbank van Gent bevoegd.